Algemene voorwaarden Nederlandse Galerie Associatie

Hieronder de algemene voorwaarden van de Nederlandse Galerie Associatie, waaraan ook Jaski Gallery zich gebonden weet.

Artikel 1 – Definities
In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
1. “het Kunstwerk”: het werk dat nader is aangeduid in de verkoopbon.
2. “de Kunstenaar”: de maker van het ten verkoop aangeboden Kunstwerk.
3. “de Galerie”: de galerie die het Kunstwerk voor de Kunstenaar of voor zichzelf ten verkoop aanbiedt.
4. “de Koper”: de (rechts)persoon die het Kunstwerk van of via de Galerie koopt.
5. Aspirant-kopers worden tevens als “Koper” beschouwd.
6. “de Koopovereenkomst”: de overeenkomst, waarvan de essentialia zijn weergegeven in de verkoopbon, waarbij de Koper van of via de Galerie het Kunstwerk koopt.
7. “de Expositie”: de gelegenheid waarbij het Kunstwerk getoond wordt of zal worden.

Artikel 2 – Toepasselijke voorwaarden
1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten, opdrachten, aanbiedingen en offertes, aangeboden door of gesloten met de Galerie. Van deze voorwaarden kan alleen bij uitdrukkelijke schriftelijke overeenkomst worden afgeweken.
2. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen zijn de algemene voorwaarden van Koper niet van toepassing op de verhouding tussen Koper en Galerie of de daaraan voorafgaande fase.

Artikel 3 – Totstandkoming van de Koopovereenkomst
Een Koopovereenkomst tussen de Galerie en de Koper komt pas tot stand wanneer de Galerie een aanbod van de Koper schriftelijk en uitdrukkelijk heeft aanvaard.

Artikel 4 – Prijzen / Kosten
1. Tenzij anders vermeld of overeengekomen zijn alle door de Galerie genoemde prijzen inclusief BTW en andere overheidsheffingen.
2. Kosten van verzending, in- en uitvoerrechten, kosten van verpakking en verzekering komen ten laste van de Koper, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.
3. Een wettelijke verhoging of verlaging van de BTW of andere overheidsheffing kan steeds in de prijs worden doorberekend.

Artikel 5 – Levering
1. Het Kunstwerk wordt geleverd binnen 1 maand na afloop van de Expositie, tenzij anders overeengekomen. Indien het Kunstwerk zich in voorraad bevindt en niet wordt of zal worden geëxposeerd, kan levering eerder plaatsvinden.
2. De Koper is de volledige koopprijs bij vooruitbetaling verschuldigd. De leveringstermijn van artikel 1 van dit artikel gaat niet eerder in dan nadat de betaling door de Galerie geheel is ontvangen op de door haar in de verkoopbon aangegeven wijze.
3. Leveringstermijnen zijn nimmer te beschouwen als fatale termijnen, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
4. Levering van het Kunstwerk geschiedt doordat de Koper het Kunstwerk ophaalt of meeneemt van een door de Galerie aangegeven adres. Op de Koper rust een afnameplicht. Levering geschiedt ook doordat de Galerie het Kunstwerk in het kader van de Koopovereenkomst aan een vervoerder ten vervoer aanbiedt.
5. Het risico van verlies, vernietiging en/of beschadiging van het Kunstwerk gaat op de Koper over op het moment van levering. Dezelfde risico-overgang vindt plaats op het moment dat de Galerie het Kunstwerk voor levering gereed heeft en de Koper het Kunstwerk niet op het afgesproken moment van levering afhaalt of meeneemt. Bij niet-afname van de Koper komen tevens alle door de Galerie in verband met de aanbieding gemaakte kosten en eventuele verder gemaakte kosten van vervoer, bewaring, verzekering en opslag voor rekening van de Koper. Daarnaast is de Koper aansprakelijk voor alle schade die de Galerie door niet-afname lijdt.
6. Indien het Kunstwerk is geleverd, terwijl de koopprijs nog niet volledig ontvangen is, gaat de eigendom van het Kunstwerk eerst op de Koper over, wanneer deze volledig aan zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan, uit hoofde van welke overeenkomst met de Galerie dan ook, daaronder begrepen de betaling van rente en kosten zoals nader in deze voorwaarden bepaald. De Koper wordt geacht het Kunstwerk voor de Galerie te houden tot de volledige betaling heeft plaatsgevonden.
7. Indien de Koper voordat de volledige koopprijs van het Kunstwerk aan de Galerie is betaald, het Kunstwerk geheel of gedeeltelijk aan derden verpandt of in eigendom tracht over te dragen, is de Koper een onmiddellijk opeisbare boete verschuldigd aan de Galerie ter grootte van het nog niet aan de Galerie betaalde deel van de koopprijs, onverminderd het recht van de Galerie op volledige schadevergoeding. Voorts is Koper gehouden aan de Galerie gegevens van voornoemde derden te verschaffen.
8. Het risico van verlies, vernietiging en/of beschadiging van Kunstwerken die de Koper aan de Galerie ter bewerking of reparatie afgeeft, blijft bij de Koper, tenzij bij schriftelijke overeenkomst anders wordt bepaald.

Artikel 6 – Overmacht
1. Indien de Galerie door overmacht niet in staat is te voldoen aan enige op haar rustende verplichting jegens de Koper, wordt die verplichting gedurende de termijn tijdens welke de overmacht voortduurt, opgeschort. Indien de overmachttoestand zes maanden heeft voortgeduurd, hebben beide partijen het recht de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zonder enig recht op vergoeding van schade, kosten of interesten.
2. Onder “overmacht” valt iedere van de wil van de galeriehouder onafhankelijke omstandigheid, ook al was deze ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst reeds te voorzien, die de nakoming van de overeenkomst blijvend of tijdelijk verhindert. Onder overmacht dient in ieder geval te worden begrepen: oorlog of daarop gelijkende situaties, oproer, sabotage, boycot, staking, bezetting, blokkade, ziekte van de Galeriehouder, tekort schieten van transporteurs, natuurrampen, slecht weer, blikseminslag, overstroming, brand, explosie en uitstroming van gevaarlijke stoffen of gassen.

Artikel 7 – Betaling
1. Betaling dient binnen 14 dagen na factuurdatum door de Galerie te zijn ontvangen, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. De Galerie is gerechtigd tot het doen van deelleveringen en het afzonderlijk factureren daarvan.
2. Reclames over ontvangen facturen moeten binnen 8 dagen na datum van verzending of afgifte van de factuur schriftelijk aan de Galerie kenbaar worden gemaakt, bij gebreke waarvan de betreffende factuur door Koper onvoorwaardelijk is goedgekeurd.
3. Alle betalingen door de Koper moeten worden gedaan zonder enige aftrek of schuldvergelijking, tenzij de tegenvordering van de Koper op de Galerie door de Galerie uitdrukkelijk is erkend of in rechte is vastgesteld. De Koper heeft niet het recht zijn betalingsverplichting op te schorten.
4. De Galerie heeft het recht om vooruitbetaling of betaling à contant te verlangen indien zij daartoe aanleiding ziet.
5. Door het enkele verstrijken van een termijn van 30 dagen na factuurdatum raakt de Koper, zonder dat een ingebrekestelling of aanmaning nodig is, in verzuim en is hij over de verschuldigde bedragen vanaf de datum van verzuim een direct opeisbare rente van 2 % per maand of per gedeelte daarvan verschuldigd. De Galerie mag voorts verdere leveringen opschorten totdat volledige betaling van alle verschuldigde bedragen is ontvangen.
6. Alle kosten, zowel buitengerechtelijke als gerechtelijke kosten (inclusief alle kosten verbonden aan juridische bijstand) die voor de Galerie verbonden zijn aan de handhaving van haar rechten jegens de Koper komen voor rekening van de Koper. De buitengerechtelijke kosten worden berekend overeenkomstig het tarief van de Nederlandse Orde van Advocaten, te weten:
Over de eerste € 2.949,57: 15%
Over het meerdere tot € 5.899,14: 10%
Over het meerdere tot € 14.747,86: 8%
Over het meerdere tot € 58.991,43: 5%
Over het meerdere boven € 58.991,43: 3%

Artikel 8 – Ontbinding na niet-betaling
Indien ook na aanmaning betaling binnen de aangezegde andere termijn uitblijft, is de Galerie bevoegd de overeenkomst naar haar keuze geheel of gedeeltelijk door middel van een schriftelijke verklaring aan Koper te ontbinden, zulks onverminderd haar recht op schadevergoeding.

Artikel 9 – Ontbinding
1. Indien de Koper niet, niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige verplichting die voor hem uit de Koopovereenkomst mocht voorvloeien, alsmede ingeval van faillissement of (voorlopige) surséance van betaling van de Koper, is de Koper zonder ingebrekestelling in verzuim en is de Galerie gerechtigd zonder rechterlijke tussenkomst:
a. de uitvoering van de Koopovereenkomst op te schorten totdat het voldoen aan deze verplichting naar het oordeel van de Galerie voldoende zeker is gesteld; en/of
b. elk van de Koopovereenkomsten die de Galerie met de Koper heeft gesloten geheel of gedeeltelijk te ontbinden, één en ander onverminderd de overige rechten van de Galerie en zonder dat de Galerie tot enige schadevergoeding is gehouden.
2. In alle in het vorige lid genoemde gevallen zijn alle vorderingen van de Galerie op de Koper onmiddellijk en geheel opeisbaar en is de Galerie gerechtigd om de betreffende onbetaald gebleven Kunstwerken terug te vorderen. In dat geval zullen de Galerie en haar gemachtigde(n) zijn gerechtigd om de gebouwen van de Koper te betreden teneinde die Kunstwerken in bezit te nemen teneinde Galerie in de gelegenheid te stellen haar rechten te effectueren.rtikel

10 – Garantie
1. De Koper koopt het Kunstwerk in de staat waarin het zich ten tijde van de koop bevindt. De Koper dient zich tevoren op de hoogte te stellen van de staat waarin het Kunstwerk zich bevindt.
2. De Galerie garandeert de echtheid van het Kunstwerk, tenzij de garantie uitdrukkelijk of stilzwijgend (bijvoorbeeld door de hoogte van de prijs welke voor het Kunstwerk is betaald) is voorbehouden.
3. De Galerie stelt zich tegenover de Koper garant voor schade aan het Kunstwerk, optredend tijdens een garantieperiode van 30 dagen, tenzij de Koper of een derde op grond van de wet geheel of gedeeltelijk aansprakelijk is voor de schade. Van een dergelijke aansprakelijkheid van de Koper is in ieder geval sprake bij onjuiste of onoordeelkundig behandeling van het Kunstwerk door de Koper of door derden. Buiten garantie of aansprakelijkheid van de Galerie valt schade ontstaan door of voortvloeiend uit een gebrek aan de inlijsting.
4. Eventuele klachten omtrent non-conformiteit van het Kunstwerk dienen op straffe van verval van rechten binnen twee maanden na afname of na het ontstaan van de schade schriftelijk aan de Galerie bekend te worden gemaakt.
5. Indien tijdig, correct en overeenkomstig en met inachtneming van alle bepalingen van de artikelen 10 en 12 is gereclameerd, zijn de daaruit voor de Galerie voortvloeiende verplichtingen de volgende:
a. Indien naar het redelijke oordeel van de Galerie genoegzaam is aangetoond dat het Kunstwerk is beschadigd en dat de Galerie daarvoor aansprakelijk is, zal de Galerie de keus hebben:
i. het beschadigde Kunstwerk kosteloos nieuw te leveren tegen retournering van het beschadigde Kunstwerk;
ii. het betreffende Kunstwerk te repareren;
iii. de Koper een in onderling overleg vast te stellen korting op de koopprijs te verlenen.
Door voldoening aan een van de hiervoor genoemde prestaties zal de Galerie terzake van haar verplichtingen jegens de Koper volledig zijn gekweten;
b. Indien naar het redelijk oordeel van de Galerie genoegzaam is aangetoond dat het Kunstwerk in strijd met een verklaring van echtheid overeenkomstig het bepaalde in 10 lid 2 niet echt is, heeft de Koper uitsluitend recht op restitutie van de voor het Kunstwerk betaalde koopprijs – zonder enige vergoeding voor eventueel gederfde rente of anderszins – tegen gelijktijdige teruggave van het Kunstwerk aan de Galerie, mits de Koper het Kunstwerk teruggeeft in dezelfde staat als waar het zich ten tijde van de levering van het Kunstwerk bevond. Door restitutie van de koopprijs zal de Galerie jegens de Koper terzake van zijn verplichtingen volledig zijn gekweten. Indien de Koper het Kunstwerk niet kan teruggeven in dezelfde staat als waarin het zich ten tijde van de levering van het Kunstwerk bevond, vervallen de aanspraken van de Koper en is de Galerie niet tot restitutie gehouden.
6. In het geval dat door de Galerie aan een Kunstwerk reparatiewerkzaamheden worden verricht, blijft dit Kunstwerk voor risico van de Koper. Tot het tijdstip waarop de Galerie overeenkomstig het bepaalde in lid 5 van dit artikel een Kunstwerk heeft teruggenomen, blijft dit Kunstwerk eveneens voor risico van de Koper.

Artikel 11 – Auteursrecht
1. Het auteursrecht op het Kunstwerk behoort bij de Kunstenaar. Het auteursrecht op de catalogus, brochures en dergelijke behoort bij de Galerie. Het auteursrecht wordt zowel door de Kunstenaar als door de galerie uitdrukkelijk voorbehouden.
2. Het is de Koper niet toegestaan het door hem gekochte Kunstwerk openbaar te maken en/of te verveelvoudigen. De Galerie kan bemiddelen tussen Kunstenaar en Koper indien de Koper tot openbaarmaking en/of verveelvoudigen van het Kunstwerk wenst over te gaan.

Artikel 12 – Vervaltermijn
1. Voorzover in deze voorwaarden niet anders wordt bepaald, vervallen vorderingrechten en andere bevoegdheden van de Koper met betrekking tot de koop en verkoop van het Kunstwerk jegens de verkoper in ieder geval een jaar nadat de koopovereenkomst tot stand is gekomen.
2. Rechten en bevoegdheden die voor de Koper uit de koopovereenkomst met de Galerie voortvloeien zijn niet overdraagbaar.

Artikel 13 – Verrekening
Verrekening door de Koper van een vordering van de Galerie met een tegenvordering op de Galerie is slechts toegestaan voorzover de tegenvordering door de Galerie uitdrukkelijk is erkend of in rechte onherroepelijk is vastgesteld.

Artikel 14 – Toepasselijk recht
1. Op overeenkomsten en eventuele andere rechtsbetrekkingen tussen de Koper en de Galerie is uitsluitend Nederlands recht van toepassing, zulks met uitsluiting van het Weens Koopverdrag.
2. Van geschillen tussen de Koper en de Galerie neemt in eerste aanleg bij uitsluiting kennis de rechtbank te ‘s-Gravenhage.

Subscribe to our newsletter

About

Jaski Gallery is situated in the heart of Amsterdam’s Art & Antiques district, where we’ve been since 1988. We specialise in work from the CoBrA movement and contemporary art. The gallery regularly stages exhibitions and takes part in major art fairs such as TEFAF in Maastricht and PAN Amsterdam.

Contact

Nieuwe Spiegelstraat 29
1017 DB Amsterdam
Tuesday – Sunday 12:00 – 18:00
+31 20 6203939
info@jaski.nl